Lennart Gottlieb modtager Kleins Legat 2018

Kunsthistoriker mag.art., dr.phil. Lennart Gottlieb modtog den 14. september 2018 Kleins Legat på 75.000 kr.

 

Ørelæge Valdemar Klein og læge Fru Johanne Kleins legat blev stiftet i 1948 med det formål “årligt at uddele en hædersgave til en videnskabeligt veluddannet og anset speciallæge eller til en fremragende kunsthistoriker.” Årets legatmodtager er udpeget af legatbestyrelsen i samarbejde med Dansk Kunsthistoriker Forening.

Fra motivationen:

Gottlieb beskæftiger sig først og fremmest med dansk modernisme og har inden for dette områdes kunsthistorie yder en enestående indsats. Som museumsmand har han stået bag væsentlige såvel monografiske som tematisk anlagte udstillinger og med nye tiltag som eksempelvis inddragelse af musik skubbet til vante forestillinger om, hvad en udstilling er for noget. Også igennem en lang række publikationer har han ydet en afgørende indsats for forståelsen af dansk kunst og især det moderne og nutidige maleri, eksempelvis med disputatsen Modernisme og maleri fra 2011 og monografier om bl.a. Edvard Weie, Harald Giersing og Michael Kvium.

Læs pressemeddelelse om tildelingen fra Det Medicinske selskab ved at klikke hér:

https://dmsk.dk/lennart-gottlieb-modtager-af-kleins-legat-2018/

Dansk Kunsthistoriker Forenings formand Martin Søberg holdt i forbindelse med overrækkelsen følgende tale:

Hvad vil det sige at være en fremragende kunsthistoriker? Naturligvis, at vedkommende på en eller anden måde udmærker sig, har ydet noget af særlig høj kvalitet. En værdifuld indsats. Det kan betyde et arbejde, der på samme tid er ualmindelig grundigt og ualmindelig originalt tænkt. Hvordan det? Jo, vi kan tage udgangspunkt i et eksempel: Lennart Gottlieb, dagens modtager af Ørelæge Valdemar Klein og Læge Fru Johanne Kleins Legat, som uddeles til en fremragende kunsthistoriker.

At det netop er dig, Lennart, der modtager legatet, giver god mening. Som kunsthistoriker beskæftiger du dig først og fremmest med dansk modernisme og har inden for dette område leveret en enestående indsats. Som museumsmand har du stået bag væsentlige såvel monografiske som tematisk anlagte udstillinger og med nye tiltag som eksempelvis inddragelse af musik, har du skubbet til vante forestillinger om, hvad en udstilling er for noget. Også gennem en lang række publikationer har du bidraget til en nuanceret forståelse af dansk kunst og især det moderne og nutidige maleri, eksempelvis med disputatsen Modernisme og maleri fra 2011 og monografier om bl.a. Edvard Weie, Harald Giersing og Michael Kvium.

Allerede tidligt i karrieren leverede Lennart Gottlieb væsentlige resultater. Du så at sige opdagede og kortlagde Christian Tetzen-Lunds helt utrolige samling, publiceret i en central artikel i 1984. Dermed satte du fokus på København som centrum for avantgarde-impulser lige omkring 1. verdenskrig og fortalte historien om en fantastisk samling, som kunne have været dansk, men i stedet blev spredt for alle vinde, skønt nogle af værkerne dog endte i Rumps samling og siden på Statens Museum for Kunst. Artiklen er et vigtigt bidrag til samlerhistorien og historien om receptionen af moderne kunst i Danmark.

Lennart Gottliebs bidrag til modernismeforskningen inden for dansk kunst er basereret på en omfattende viden og omhu i omgangen med historiske kilder. I dit arbejde har du udvist vilje til at gå antagelser og overleveringer efter i sømmene for derigennem at udvide og berigtige vores viden om dansk kunst. Det kræver både mod og evne til at indarbejde opdaterede metodologiske praksisser, men det bidrager afgørende til, at faget bevarer sin aktualitet.

I disputatsen har Lennart Gottlieb udviklet det metodologiske og teoretiske grundlag og dermed igen været med til at forny forskningen. Det, som gør din disputats særlig vigtig, er den måde, hvorpå du dels får beskrevet den danske modernismekonstruktion som diskursivt reguleret ligesom begreber som modernitet, modernisme og avantgarde problematiseres. Og dels får du historiografisk fremstillet og dokumenteret Lundstrøm, Weie, Giersing og andre danske kunstnere som værende langt mere komplekse skikkelser, end de hidtidige biografiske læsninger har gjort plads til. Du viser om nogen, at disse kunstnere ikke kun var franskskolede men modtog impulser mange steder fra.

Som nævnt har Lennart Gottlieb kurateret en række væsentlige udstillinger om modernisme og samtidskunst, bl.a. på så vægtige institutioner som ARoS Aarhus Kunstmuseum, Ny Carlsberg Glyptotek og Statens Museum for Kunst. Akkuratessen og blikket for det uventede gør sig gældende i dette arbejde og spores eksempelvis i dit fine udstillingskatalog Skandaler fra Aarhus Kunstmuseum i 1999, hvor du via avisstudier åbner op for den kolde krigs atom-angst i Tingueleys Studie til verdens undergang nr. 1 og flytter værket fra en kontekst af dekadent museumsskandale på Louisiana i 1961 til at betragte det som skarp politisk kritik i et internationalt perspektiv.

Kunstneren Edvard Weie er centralt placeret i dansk modernisme og i Lennart Gottliebs kunsthistoriske arbejde. Du har belyst Weies virke på forskellige måder gennem udstillinger og publikationer. Og aktuelt forbereder du en omfattende monografi om Weie, en bog, som uden tvivl kommer til at føje endnu flere spændende facetter til forståelsen af kunstneren. Jeg tror godt, vi kan tillade os at have høje forventninger til resultatet. For det bliver til i hænderne på en reflekteret og grundig kunsthistoriker, som jeg ikke vil tøve med at kalde fremragende.

Tak for din uvurderlige indsats for faget, Lennart, og et stort tillykke med legatet.