Vedtægter for 
Dansk Kunsthistoriker Forening

§ 1 Foreningens navn er Dansk Kunsthistoriker Forening.

§ 2 Foreningens formål er at varetage kunsthistoriske interesser i Danmark samt fremme kunstvidenskabelig virksomhed.

§ 3 Opfyldelsen af foreningens formål sker ved
at fremme udveksling blandt medlemmerne af faglig og praktisk art
at formidle kontakten til og fra udenlandske kunsthistorikere og kunsthistoriske organisationer
at varetage fagets interesser

§ 4 Som medlemmer optages
personer med en bacheloruddannelse eller højere akademisk grad i kunsthistorie
personer, der udøver kunsthistorisk virksomhed og ønsker medlemskab efter bestyrelsens afgørelse

§ 5 Bestyrelsen består af en formand og højst otte medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling. Dog kan bestyrelsen i denne indsupplere medlemmer af foreningen, såfremt bestyrelsen mener, at det fremmer foreningens formål eller i øvrigt kan være til nytte for foreningens arbejde. Disse sidstnævnte personers medlemskab af bestyrelsen skal bekræftes af den førstkommende generalforsamling efter indsuppleringen. Desuden vælges uden for bestyrelsen to revisorer. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år, og revisorerne vælges for et år.

§ 6 Der afholdes en årlig generalforsamling i februar måned. Indkaldelsen med dagsorden skal udsendes til medlemmerne med mindst fem ugers varsel. Punkter, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest fire uger før generalforsamlingen. En evt. ændret dagsorden udsendes senest tre uger før generalforsamlingen. En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter skriftlig anmodning af mindst 1/5 af medlemmerne.

§ 7 Alle vedtagelser på generalforsamlingen foregår ved simpelt stemmeflertal. Der afholdes skriftlig afstemning, hvis et medlem kræver det. Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte.

§ 8 Nedlæggelse af foreningen skal vedtages med 2/3 flertal på to af hinanden efterfølgende generalforsamlinger med dette som eneste punkt. Eventuelle overskydende midler overdrages til velgørende formål efter den afgående bestyrelses beslutning.

§ 9 Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.

§ 10 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til behandling af særlige opgaver.

§ 11 Bestyrelsen kan indbyde studerende og andre interesserede til at deltage i foreningens arrangementer.

§ 12 Tegningsret. Foreningen tegnes af følgende hver for sig: 1. Formanden i forening med kassereren. 2. Tre bestyrelsesmedlemmer i forening. I sager som af bestyrelsen skønnes at være af omfattende karakter, tegnes foreningen af hele bestyrelsen.

København den 21.4.1979, revideret den 24.2.1981, 26.2.1982, 20.2.1986, 24.2.2001, 28.2.2010, 25.2.2012 og 27.2.2016