Generalforsamling

Dansk Kunsthistoriker Forenings generalforsamling 24. februar 2018, Referat

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning v. formanden
 3. Årsregnskab v. kassereren
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår fastholdelse af eksisterende beløb på 250 kr.
 6. Valg. På valg til bestyrelsen: Anna Schram Vejlby (genopstiller), Jens Tang Kristensen (genopstiller), Sine Krogh (genopstiller), Susanne Bruhn (genopstiller) og Martin Søberg (genopstiller). Valg af revisorer.
 7. Evt.

Ad. 1. Valg af dirigent og referent
Hanne Abildgaard blev valgt til dirigent og konstarede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Anna Schram Vejlby blev valgt til referent.

Ad. 2. Beretning v. formanden
Bestyrelsesformand Martin Søberg takkede bestyrelsen og revisorerne for det forgangne års arbejde og medlemmerne for opbakningen til foreningens aktiviteter. Foreningen har pr. 24.2.2018 450 medlemmer. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt tre bestyrelsesmøder. Der har været afholdt udstillingsbesøg på Nivaagaards Malerisamling (Ditlev Blunck); Thorvaldsens Museum (Det tabte paradis); Den Hirschsprungske Samling (Fra den bedste side) og Det Kongelige Bibliotek (Blinde vinkler). Sommerudflugten gik til Clay (udstilling om Salto) og Brandts (udstilling om Lundstrøm).

Foreningen har siden sidste generalforsamling udgivet to numre af Kunsthistorisk Bogliste og to numre af Quadratura.

Der er opnået gratis adgang for foreningens medlemmer til Clay, mens SMK desværre har trukket den mulighed tilbage tiltrods for foreningens dialog med direktør Mikkel Bogh.

Arrangementer i støbeskeen: Besøg på udstillingerne Art in the Making, SMK og Becoming Animal, Den Frie samt i Danske Banks kunstsamling. Foreningen deltager desuden i afviklingen af konferencen Nordik som afholdes i oktboer i København.

Ad. 3. Årsregnskab v. kassereren
Rasmus Kjærboe gennegik regnskabet. Der var ingen kommentarer og forsamlingen godkendte regnskabet.

Ad. 4. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

Ad. 5. Fastsættelse af kontingent.
Det blev vedtaget at fastholde kontingentet på 250 kr.

Ad. 6. Valg
Alle genopstillede bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. Der var ingen modkandidater. Anne Nielsen og Elise Lorentsen blev valgt som revisorer.

Ad. 7. Evt.
Spørgsmål fra salen ang. den højre pris for deltagelse i årets seminar. Rasmus Kjærboe svarede på vegne af bestyrelsen at prisen skyldtes en forhøjelse på 100% for leje af Nationalmuseets Festsal. Der blev desuden bedt om, at foreningen forsøger at lave en aftale om fri adgang til Designmuseum Danmark.

 


 

Dansk Kunsthistoriker Forenings generalforsamling 25. februar 2017, Referat

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning ved formanden
 3. Årsregnskab ved kassereren
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg.
 7. Evt

1.  Valg af dirigent og referent

Karin Kryger blev af forsamlingen valgt som dirigent og Susanne Bruhn som referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

2. Beretning ved formanden

Martin Søberg takkede medlemmerne for deres engagement i foreningens aktiviteter og ligeledes den øvrige bestyrelse og revisorerne for deres indsats. Foreningen tæller nu ca. 450 medlemmer. Bestyrelsen har i det forgangne år afholdt tre bestyrelsesmøder.

Afholdte arrangementer:

 • Udstillingsbesøg og debat: Mikkel Bogh præsenterede og diskuterede udstillingen Tæt på – Intimiteter i kunsten, SMK (4. maj)
 • Udstillingsbesøg: Fotografisk Center – 20 år (11. maj)
 • Udstillingsbesøg: At gøre en god figur – Gottfred Eickhoff, Thorvaldsens Museum (29. maj)
 • Udstillingsbesøg: Copenhagen Contemporary (11. oktober)
 • Arrangement kunstfagligt program ifbm. ODM’s årsmøde (14.-16. november)
 • Udstillingsbesøg: Meret Oppenheim, Øregaard Museum (17. november)
 • International forelæsning: Marek Bartelik – The Beautiful Disaster (29. november)
 • Udstillingsbesøg: Theodor Rousseau, NCG (1. december)
 • Udstillingsbesøg: Jacob Riis, Gl Strand (7. december)
 • Seminar: Kulør – om farver i kunst og arkitektur (25. februar)

Formanden bemærkede, at vi ofte oplever, at tilmeldte ikke dukker op til arrangementerne. Vi opfordrer tilmeldte til at huske at melde fra i god tid, hvis de er forhindrede i at deltage, så andre kan få deres plads.

Foreningen har i 2016 udgivet ét nummer af skriftserien Quadratura (4) under titlen ”Inconsistent Transduction: Not-knowing Through Sounding Art in Artistic Research” forfattet af Marie Højlund og Morten Riis. Artiklen er en bearbejdet version af forfatternes bidrag til foreningens konference Terræn – samtidskunst i Danmark, afholdt i 2015. Foreningen har desuden udgivet ét nummer af Kunsthistorisk Bogliste (12).

Medlemsfordele: Foreningen har i 2016 genetableret/bekræftet aftaler om fri entré ved fremvisning af medlemskort med ARoS, Skovgaard Museet og Johannes Larsen Museet.

Planer for 2017:

 • Udflugt til Fyn med besøg på CLAY (Axel Salto-udstillingen) og Brandts (Lundstrøm-udstillingen).
 • Udstillingsbesøg: Ditlev Blunck på Nivaagaard.

Efter formandens beretning ønskede Leila Krogh ordet. Hun takkede bestyrelsen for det store arbejde og fremhævede især dens fokus på det faglige indhold i arrangementer og udgivelser. Herefter blev formandens beretning godkendt.

3. Årsregnskab ved kassereren

Rasmus Kjærboe fremlagde foreningens regnskab for 2016. I årets løb var der indtægter for 116.249 kr. og udgifter for 134.943 kr., hvilket for året gav et mindre underskud på 18.694 kr. Dette var helt efter planerne, da foreningen ikke ønsker at opbygge en større formue, men fortrækker at bruge midlerne på faglige arrangementer og udgivelser. Egenkapitalen er på 255.091 kr., hvoraf størstedelen udgøres af tildelte fondsmidler, der er hensat til udgivelse af publikationen Terræn.

Herefter blev årsregnskabet godkendt.

4. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog at fastholde det årlige kontingent på 250 kr., hvilket blev vedtaget.

6. Valg til bestyrelse og revisorer

I bestyrelsen var Mathias Danbolt, Karen Westphal Eriksen, Ulla Kjær og Rasmus Kjærboe på valg. Alle blev genvalgt. Der var også genvalg til foreningens to revisorer Elise Lorentsen og Anne Nielsen.

7. Eventuelt

Der var tak til bestyrelsen fra Pia Bentzen og en opfordring til medlemmerne om at deltage i generalforsamlingen.

Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for lovligt gennemført, og formanden kunne takke forsamlingen for en velgennemført generalforsamling og i øvrigt en fin dag med seminaret ’Kulør’.

 


 

Dansk Kunsthistoriker Forenings generalforsamling 27. februar 2016, Referat

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning ved formanden
 3. Årsregnskab ved kassereren
 4. Indkomne forslag
 5. Forslag til vedtægtsændring
 6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår kontingentet ændret til 250 kr.
 7. Valg.
 8. Evt

1. Valg af dirigent og referent

Karin Kryger blev valgt som dirigent, Ulla Kjær som referent

2. Beretning v. formanden

Martin Søberg takkede medlemmerne for deres engagement og bestyrelsen for dens arbejde, og fortalte, at foreningen nu har lidt over 400 medlemmer.

Der har i det forgangne år været afholdt fire bestyrelsesmøder.

Medlemsarrangementerne har været lidt ujævnt fordelt: I maj var det ”What’s Happening” på Statens Museum for Kunst, der stod på programmet, og så var der en pause indtil november, da vi sammesteds var på besøg i udstillingen ”At rejse sig fra mørket”. Sidenhen har vi besøgt ”Learning From Japan” på Designmuseum Danmark, ”Cool Moderne” på Gl. Holtegaard og ”Gerda Wegener” på Arken – og har nu lige gennemført seminaret ”Dansk kunst og romantikken 1770-1840”.

Foreningen har desuden været medarrangør af seminaret ”Collecting to exhibit” i Aarhus.

Der har ikke været udgivet nogen nye numre af Kunsthistorisk Bogliste, men det vil relativt snart ske. Der er til gengæld kommet et nummer af Quadratura med Henrik Holms artikel fra konferencen Terræn sidste år. Denne konference planlægges i øvrigt også udgivet i bogform.

I det følgende år planlægges naturligvis flere arrangementer – blandt andet et besøg i Per Kirkeby-udstillingen på Kunstforeningen Gammel Strand, ligesom vi er i dialog med ARoS med henblik på at få nogle flere arrangementer uden for hovedstadsområdet. Vi har også indledt et samarbejde med Nordic Committee for Art History. Bestyrelsesmedlem Anna Schram Vejlby er således et af de danske medlemmer af komitéens board. Endelig har vi indledt et samarbejde med Organisationen Danske Museer, ODM, og skal stå for et indlæg ved den kommende årskongres.

3. Årsregnskab v. kasseren

Rasmus Kjærboe præsenterede sig som kasserer og næstformand og fremlagde regnskabet, der præges af, at foreningen i det forløbne år har fået 220.000 kroner i fondsstøtte.

Der blev spurgt, om regnskabet bliver sendt ud til medlemmerne? Det gør det ikke, men man kan altid henvende sig. Regnskabet er gennemset og godkendt af revisorerne.

4. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogen forslag.

5. Forslag til vedtægtsændring:

Bestyrelsen foreslår en tilføjelse af en paragraf vedrørende tegningsret for at undgå at involvere alle bestyrelsens medlemmer hver gang der skal foretages banktransaktioner. Den paragraf, der foreslås tilføjet, lyder: ”Tegningsret: foreningen tegnes af enten formanden i forening med kassereren, eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening. I sager, som skønnes at være af omfattende karakter, tegnes foreningen af hele bestyrelsen”.

Forslaget blev vedtaget.

6. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår fastholdelse af eksisterende beløb på 250 kr. Det blev accepteret med akklamation.

7. Valg.

På valg er: Susanne Bruhn, Jens Tang Kristensen, Sine Krogh, Anne Schram Vejlby og Martin Søberg. Alle er villige til genvalg. Alle blev genvalgt med akklamation.

Valg af revisorer: Elise Lorentsen genopstiller, Lone Krausing genopstiller ikke, men erstattes af Anne Nielsen. De to foreslåede revisorer blev genvalgt/valgt med akklamation.

8. Evt.

Flere roste bestyrelsens arbejde.

Der blev efterspurgt en liste over de institutioner, der giver foreningens medlemmer gratis adgang. Der ligger en liste på hjemmesiden, men da det svært at følge med i, hvor der sker ændringer, er tilbagemeldinger fra medlemmerne meget velkomne!

Bestyrelsen blev opfordret til at forsøge at holde institutionerne til ilden, men det er desværre et generelt indtryk, at færre og færre har lyst til at give dette tilbud. Enkelte nye steder kommer dog til, eksempelvis Charlottenborg.

Det blev nævnt, at der måske kan spares lidt på at lægge arrangementer billige steder ude omkring i landet. Samarbejdet med ODM kan måske bidrage til at gøre foreningen mere synlig. Måske kan der herigennem også skaffes ODM-kort?

Foreningens arrangementer i løbet af året: Kan der oprettes et system, så vores nyuddannede kandidater også kan komme ind og være med til arrangere seminarer etc.? Måske kan det være med til at hverve nye og unge medlemmer?  Karin Kryger oplyste, at det i hendes formandstid var en brugt tradition, at medlemmer meldte ind med forslag. Måske kan der decideres sendes mails herom ud til medlemmerne og skrives noget om det på hjemmesiden? Der har også i den nuværende bestyrelses tid været arrangementer varetaget af medlemmerne, men det skal nok understreges, at det er mere end tilladt.

Måske kan der være en fast mulighed for at præsentere sit speciale? Eller sit ph.d.- eller post.doc.-projekt etc.

Martin understregede, at foreningens bestyrelse i det hele taget altid gerne vil høre fra sine medlemmer – det er jo det, den er der til. Den modtager også altid gerne bidrag til sine publikationer.

Mathias mindede om, at der fredag den 4. marts mellem 16 og 18 er afskedsforelæsning for lektor Jens Toft på Københavns Universitet.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt gennemført.

Formanden takkede for en godt gennemført dag og ro og orden under generalforsamlingen.


 

Dansk Kunsthistorikerforening. Generalforsamling 20. februar 2015, referat

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning ved formanden
 3. Årsregnskab ved kassereren
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår kontingentet ændret til 250 kr.
 6. Valg. På valg: Ulla Kjær (genopstiller), Karen Westphal Eriksen (genopstiller), Rasmus Kjærboe (genopstiller) og Jens Toft (genopstiller ikke)
 7. Evt

 

1. Valg af dirigent og referent

Dirigent: Henrik Holm

Referent: Anna Schram Vejlby

Dirigenten konstaterede at indkaldelse var rettidig og generalforsamlingen derfor er beslutningsdygtig

2. Beretning v. formanden

Medlemstal: tæt på 380

Der er afholdt fem bestyrelsesmøder i 2014

Arrangementer siden sidste generalforsamling:

April: Omvisning i Christian Krogh-udstillingen ved kurator Anne Kielgast. Kunstforeningen Gl. Strand

Juni: Omvisning i Asger Jorn-udstillingen, Statens Museum for Kunst

September: Omvisning i Venedigsyndromet. Storhed og fald i kunstens Venedig, Gl Holtegaard

Oktober: Seminar: “Når samleren lever videre”, Ordrupgaard – medarrangører i samarbejde med Aarhus Universitet og Ordrupgaard v. Rasmus Kjærboe

November: Introduktion til at skrive kunsthistoriske indlæg på Wikipedia, Statens Museum for Kunst; Dobbeltomvisning på Thorvaldsens Museum i udstillingen “På Græsk! Billedhuggerne og antikken 1898-1962” ved museumsinspektør Kristine Bøggild-Johannsen og på Glyptoteket i udstillingen “Som forvandlet – Antik skulptur i farver” ved museumsinspektør Jan Stubbe-Østergaard

Februar: Konference: Terræn – samtidskunst i Danmark

Udgivelser: Kunsthistorisk Bogliste er udkommet i tre numre i 2014; det nye tidsskrift Quadratura er kommet i to numre i 2014

Kommende initiativer:

Flere arrangementer, flere udgivelser, flere konferencer

Det er bestyrelsens intention at arrangere flere større faglige arrangementer i stil med konferencen “Terræn”

Samarbejde med Nordik

3. Årsregnskab v. kassereren

Ikke noget særligt at bemærke. Der er tæret lidt på egenkapitalen for at kunne afholde konferencer og seminarer.

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

4. Indkomne forslag – ingen indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår kontingentet ændret til 250 kr. Forslaget er vedtaget.

Kommentar om, at forhøjelsen af kontingentet især rammer jyske medlemmer, som har mindre glæde af foreningens arrangementer. Sine Krogh har forsøgt at skabe arrangementer i Jylland, men der var ingen interesse. Bestyrelsen diskuterer det dog fortsat.

6. Valg

På valg: Ulla Kjær (genopstiller), Karen Westphal Eriksen (genopstiller), Rasmus Kjærboe (genopstiller) og Jens Toft (genopstiller ikke). Ny kandidat: Matthias Danbolt

Ulla Kjær, Karen Westphal Eriksen, Rasmus Kjærboe genvælges til bestyrelsen

Matthias Danbolt er valgt til bestyrelsen

Revisorerne Elise Lorentsen og Lone Krausing, genopstillede og blev genvalgt

Connie Hansen meldte sig som interesseret i en fremtidig plads i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde

7. Evt.

Henrik Holm, bestyrelsesmedlem i Nordik, foreningen af nordiske kunsthistorikere, opfordrede Dansk Kunsthistoriker Forening til at komme med forslag til tre medlemmer af Nordiks bestyrelse til maj 2015, hvor generalforsamlingen finder sted i Reykjavik. Der skal arrangeres en konference i Danmark om nordiske emner i 2018. Til orientering har bestyrelsen i DKF har allerede takket ja til at indstille medlemmer til Nordiks bestyrelse.

 


Dansk Kunsthistorikerforening. Generalforsamling 8. februar 2014, referat

Dagsordenen:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning ved formanden
 3. Årsregnskab ved kassereren
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår fastholdelse af eksisterende beløb på 150 kr.
 6. Valg.
 7. Evt

 

1. Valg af dirigent og referent

Karin Kryger blev valgt som dirigent
Anna Schram Vejlby blev valgt som referent
Dirigenten erklærede generalforsamlingen lovlig og rettidigt indkaldt

2. Beretning ved formand Martin Søberg

Arrangementer i 2013:

Minisymposium om Carl Henning Pedersen, Arken, april

Udstillingsbesøg: maj, ”Blomster og verdenssyn” (SMK); juni, Storm P-museet; august, ”Degas’ metode”, Glyptoteket; oktober, Folketingets kunstsamling samt ”Sort på Hvidt”, Thorvaldsens museum; november: ”James Ensor”, Ordrupgaard samt ”Til låns”, Hirschsprung samt ”Cafe Dolly”, Willumsens Museum

Arrangementer i 2014:

Seminar Modernismer i Danmark, februar

Planer om arrangementer i det kommende år:

Overvejelser om nye formater med mere faglig diskussion fx i fm. udstillingsbesøg
Wikipediaintroduktion

Øvrige meddelelser:

Arken er igen gratis for foreningens medlemmer

Foreningen har udgivet tre numre af kunsthistorisk bogliste, nr. 9 er på trapperne

Foreningen har afgivet høringssvar ang. en justering af BA-ordningen på Københavns Universitet

Foreningen har ydet faglig bistand ifm. uddelingen af Ørelæge Valdemar Klein og læge Fru Johanne Kleins legat til kunsthistoriker Hanne Abildgaard

3. Årsregnskabet blev fremlagt af kasserer Rasmus Kjærboe
Medlemstal omtrentlig 320. Støt stigende

Regnskabet er godkendt af foreningens revisorer, udsendes sammen med referatet

4. Indkomne forslag
Ingen

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsens forslag om at kontingent på 150 kr. fastholdes blev vedtaget

6. Valg
På valg: Susanne Bruhn (genopstiller), Jens Tang Kristensen (genopstiller), Sine Krogh (genopstiller), Anna Schram Vejlby (genopstiller), Martin Søberg ( genopstiller)

Genvalg til alle

Revisorerne Elise Lorentsen og Lone Krausing, genopstillede og blev genvalgt

7. Evt.
Spørgsmål fra salen om tur til Ribe. Aflysning skyldtes, at der kun var en tilmelding

Forslag om, at man arrangerer samlet transport. Vi ville gerne tilgodese jyske medlemmer. Men giv os et praj! Skriv til Rasmus Kjærboe eller Martin Søberg. Vi vil fremover primært overveje arrangementer i Århus for jyske medlemmer.

Forslag fra salen om flere arrangementer som modernismeseminaret. Hvad sker der i forskningen og museumsformidlingen. Det vil bestyrelsen meget gerne, foreningen vil gerne etablere dialoger mellem universiteter, museer o.a.


 

Dansk Kunsthistorikerforening. Generalforsamling 23. februar 2013, referat

Dansk Kunsthistorikerforenings årskongres 2013 begyndte med tre spændende oplæg om “Opulens. Kunst og overflod” ved henholdsvis Hannah Heilmann, Anders V. Munch og Camilla Skovbjerg Paldam. Oplæggene blev efterfulgt af en kort diskussion.

Til denne del af kongressen var mødt ca. 55 tilhørere.

 

Efterfølgende var der generalforsamling. Heri deltog ca. 20 medlemmer.

 

Dagsordenen:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning ved formanden
 3. Årsregnskab ved kassereren
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår fastholdelse af eksisterende beløb på 150 kr.
 6. Valg. På valg: Ulla Kjær (genopstiller), Rasmus Kjærboe (genopstiller), Jens Toft (genopstiller)
 7. Evt.

 

Referat:

 

1. Valg af dirigent og referent
Karin Kryger blev valgt som dirigent, Ulla Kjær som referent. Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Beretning ved formanden
Formanden takkede alle, der har bidraget til foreningens virke i det forløbne år, og oplyste, at der i løbet af 2012 har været følgende arrangementer: i februar et besøg i Krøyer-udstillingen på Den Hirschsprungske Samling, i marts et besøg på Moderna Museet i Malmø, i april et besøg i det nyåbnede museum kunstmuseum i Sorø, i maj et minisymposium på Nivaagaard (nye øjne på den faste samling), i oktober et besøg i Arkens udstilling om indisk kunst og i december et besøg på Statens Museum for Kunst, hvor chefkonservator Jørgen Wadum fortalte om bevaring af billeder. I foreningens regi har et af dens medlemmer, Anne-Marie Gjedde Olsen, endvidere arrangeret en tur til Documenta i Kassel. Endelig i januar 2013 nåede foreningen udstillingen af Carl Bloch på Øregaard. Der er masser af ideer i bestyrelsen til resten af dette års arrangementer og vi har heller ikke glemt den tidligere omtalte bustur til Fyn. Foreningens hjemmeside fungerer fint, og vi har udsendt to numre af Kunsthistorisk Bogliste med anmeldelser af kunstbøger for p.t. at nærme os udgivelsen af det sjette nummer.

Desværre er der flere og flere museer, der nægter at give foreningens medlemmer gratis adgang. Alle museer er økonomisk pressede, så ønsket om at få fuld entré fra alle er nok en tendens, der er kommet for at blive. Men der er heldigvis stadig mange museer, der er indstillede på at være med, og der ligger en til enhver tid opdateret liste over disse museer på foreningens hjemmeside.

Beretningen blev godkendt.

3.  Årsregnskab ved kassereren
Der er et støt stigende medlemstal, p.t. har foreningen omkring 270 medlemmer. Foreningens kassebeholdning er ved årsskiftet på 77.846,16 kr. mod 51.022,99 kr. året før.  i 2011. Regnskabet er godkendt af foreningens revisorer. Dirigenten spurgte, om bestyrelsen har overvejet, hvordan foreningens overskud bedst kan bruges. Kassereren svarede, at det blandt andet kan være ved at gennemføre arrangementer som en bustur til Fyn.

Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Indkomne forslag
Der var ikke kommet nogen forslag.

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår fastholdelse af eksisterende beløb på 150 kr. Forslaget blev modtaget med akklamation.

6. Valg
På valg er: Ulla Kjær, Rasmus Kjærboe og Jens Toft. Alle genopstiller og alle blev genvalgt med akklamation. Sofie Marie Høgh Nielsen ønsker at udtræde af bestyrelsen, og i stedet foreslås Karen Westphal Eriksen. Hun fortalte om sig selv og blev valgt med akklamation.

Revisorerne er formelt set også på valg. Som revisorer blev genvalgt Elise Lorentsen og Lone Krausing.

7. Evt.
Ingen meddelelser. Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden takkede dirigenten.

 

Dansk Kunsthistorikerforening. Generalforsamling 25. februar 2012, referat

Dansk Kunsthistorikerforenings årskongres 2012 begyndte med fire spændende oplæg og en lige så interessant efterfølgende diskussion om kunstkritik i dag.

De medvirkende kritikere var: Ann Lumby Sørensen, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab ved Københavns Universitet, Bente Scavenius, Børsen, Matthias Hvass Borello, Kunsten.nu, og Torben Sangild, Politiken.

Til denne del af kongressen var mødt 45 tilhørere.

 

Efterfølgende var der generalforsamling. Heri deltog 30 medlemmer.

Dagsordenen:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning ved formanden
 3. Kassererens beretning
 4. Indkomne forslag
 5. Forslag til vedtægtsændringer (bilag vedlagt)
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg til bestyrelsen og af revisorer
 8. Evt.

 

Referat:

1. Valg af dirigent og referent
Karin Kryger blev valgt som dirigent, Ulla Kjær som referent. Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Beretning ved formanden
Formanden takkede alle, der har bidraget til foreningens virke i det forløbne år, og oplyste, at foreningen nu har 229 medlemmer, men at nogle enkelte mangler at betale kontingent. I løbet af 2011 har vi beset flere udstillinger: i maj Wax på Kunstforeningen Gammel Strand og Aftenlandet på Den Hirschprungske Samling. I juni var foreningen medarrangør af et foredrag ved Gottfried Boehm: Iconic knowledge. The image as model, på Kunstakademiets Arkitektskole, i samme måned så vi udstillingen Træsnit – fra Dürer til Tal R på Statens Museum for Kunst, i august var der arrangeret et minisymposium med indlæg af tre phd.-studerende under den fælles overskrift ”Fikseringer”; i oktober besøgte vi udstillingen John Körner: Kvinder til salg, på Arbejdermuseet, og i november henholdsvis Gaugain og Polynesien på Glyptoteket samt nyophængningen på Statens Museum for Kunst. Foreningens hjemmeside fungerer fint, og der er nu udgivet tre numre af Kunsthistorisk Bogliste med anmeldelser af kunstbøger. Bestyrelsen kunne godt tænke sig at fortælle lidt mere om hvad kunsthistorie er og kan. I 2012 har vi blandt andet planlagt et besøg i Krøyer-udstillingen på Den Hirschsprungske Samling, Moderna Museet i Malmø, Sorø Kunstmuseum mm. – Beretningen blev godkendt.

3. Kassererens beretning
Foreningens kassebeholdning er steget fra 40.243,92 kr. i 2010 til 51.022,99 kr. i 2011. Regnskabet er godkendt af foreningens revisorer.  Der er tilsyneladende et overskud på omkring 10.000 kr. pr. år, og der er overvejelser om at bruge nogle af disse penge til en kunstbustur til Fyn. – Der blev spurgt til de meget lave driftsomkostninger på foreningens hjemmeside. Svaret var, at det er bestyrelsen selv, der vederlagsfrit opdaterer den. – Beretningen blev herefter godkendt.

Det fulde regnskab for 2011 kan hentes ved at klikke hér

4. Indkomne forslag
Der var ikke kommet nogen forslag.

5. Forslag til vedtægtsændringer
Bestyrelsen foreslår at udvide bestyrelsen til op til ni medlemmer og at forenkle proceduren, så der ikke skelnes mellem ordinære medlemmer og suppleanter, samt at sikre sig, at der i påkommende tilfælde kan indsuppleres medlemmer, forudsat at disse medlemmer godkendes på den følgende generalforsamling. Ønsket om at ændre vedtægterne skyldes, at bestyrelsen med arrangementsvaretagelse, hjemmeside, Kunsthistorisk Bogliste mm., har rigeligt om ørerne og gerne vil have flere hænder til at tage fra. – Det blev bemærket, at der til sætningen om de to revisorer, der vælges uden for bestyrelsen, skal føjes, at disse revisorer vælges for ét år ad gangen. Med denne ændring blev forslaget om vedtægtsændringer enstemmigt vedtaget.

6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår fastholdelse af eksisterende beløb på 150 kr. Forslaget blev modtaget med akklamation.

7. Valg
På valg er: Martin Søberg, Sofie Marie Høgh Nielsen, Susanne Bruhn og Jens Tang Kristensen. Alle genopstiller.  Sofie og Jens kunne dog desværre ikke være med, da de begge – om end hver for sig – er på barsel. – Alle blev valgt med akklamation. Da der i henhold til de netop vedtagne vedtægtsændringer er to nye pladser i bestyrelsen, foreslår bestyrelsen Sine Krogh og Anna Schram Vejlby.  De blev valgt med akklamation. Som revisorer blev genvalgt Elise Lorensen og Lone Krausing.

8. Evt.
– Ann Lumbye foreslog, at den nye professor i Kunsthistorie på Københavns Universitet, Slavko Kacunko, inviteres til at komme og holde et foredrag.  Formanden benyttede lejligheden til at opfordre alle til at indkomme med forslag til arrangementer. – Generalforsamlingen blev herefter erklæret afsluttet. Dirigenten takkede bestyrelsen for godt arbejde i årets løb. Bestyrelsen takkede Karin for at have styret generalforsamlingen sikkert igennem endnu engang.

 

 

 

Dansk Kunsthistorikerforening. Generalforsamling 26. februar 2011, referat

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Beretning v. formanden

3. Årsregnskab v. kassereren

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg.

På valg: Ulla Kjær (genopstiller), Jens Toft (genopstiller), Rasmus Kjærboe (genopstiller),

Susanne Bruhn (genopstiller), Jens Tang (genopstiller)

7. Evt.


1. Valg af dirigent og referent

Karin Kryger blev valgt til dirigent, Ulla Kjær til referent. Karin Kryger erklærede generalforsamlingen for rettidigt indkaldt og følgelig lovlig.

2. Beretning v. formanden

Foreningens formand, Martin Søberg, aflagde beretning for det forgangne år. Han indledte med at takke foreningens medlemmer, bestyrelse og eksterne samarbejdspartnere for deres indsats, og oplyste, at der er sket en glædelig forøgelse af medlemstallet. Foreningen har nu 170 medlemmer eller dobbelt så mange som sidste år.

Der er i løbet af året afholdt 9 bestyrelsesmøder.

 • Listen over museer med gratis adgang for medlemmerne er opdateret og lagt ud på foreningens nye hjemmeside.
 • Sammen med den nye hjemmeside har foreningen fået en ny grafisk identitet, som blandt andet giver sig udtryk på de nye medlemskort.
 • Der er ved at blive indført en særlig medlemsrabat på 10% hos udvalgte boghandlere [Jens Tang, som har stået for dette tilbud, oplyste, at systemet allerede bør fungere i Diamantboghandelen og Akademisk Boghandel]
 • Det blev sidste år vedtaget, at også bachelorer i kunsthistorie kan være medlemmer af foreningen. Dette budskab synes ikke i tilstrækkelig grad at have spredt sig, og der vil derfor blive opsat flyers herom.

Der har i løbet af året været 8 arrangementer.

 • 5 arrangementer har været udflugter: et besøg hos Bruun-Rasmussen, et besøg på Glyptoteket, en arkitekturtur, som medlemmer af DKF arrangerede i samarbejde med Docomomo, og en, hvortil Docomomo inviterede, samt endelig et besøg på Øregaard. De andre 3 arrangementer har været seminarer: et om dansk arkitektur, et om kunsthistorie og internettet og et (dagens) om landskabet i samtidskunsten.

Bestyrelsen har for det kommende år drøftet følgende planer/målsætning:

 • Vi vil gerne have flere medlemmer.
 • Vi vil gerne arrangere flere udflugter.
 • Vi vil oprette en kunsthistorisk bogliste for medlemmerne i form af en samling anmeldelser af ny kunsthistorisk litteratur, hvoriblandt også udstillingskataloger.
 • Vi vil opstille en almindelig tilgængelig kalender over kunstfaglige arrangementer i almindelighed.

3. Årsregnskab v. kassereren

Foreningens kasserer og næstformand, Rasmus Kjærboe, uddelte foreningens regnskab for det forløbne år og kommenterede det.

Det fremgår, at det sidste års indtægter har været usædvanligt store. Men dette skyldes, at de seneste to kontingentindbetalinger pga. tekniske fejl er faldet inden for samme år. Kontingentindbetalingen er nu systematiseret, og den vil fremover kun finde sted én gang pr. kalenderår.

Der er kommet en ny post på regnskabet i form af gebyrer. Det koster en del at inddrive penge, men det siger sig selv, at denne post er blevet større, fordi der er sket en dobbelt kontingentindbetaling, og at den fremover højst vil ligge på 2-3000 kr.

Der er endnu ikke fremsendt nogen faktura vedrørende den nye grafiske identitet.

Beretningen affødte et par opklarende spørgsmål.

4. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag. Men forsamlingen roste bestyrelsen for dens store indsats.

5. Fastsættelse af kontingent

Kontingentet, som jo ligger på 150 kr. for både arbejdsaktive, arbejdsledige og pensionister, fastholdes.

Det blev drøftet, om det kunne være en god ide at synliggøre gebyrproblematikken ved at lægge et øremærket gebyrbeløb oven i medlemskontingentet. Rasmus Kjærboe oplyste, at bestyrelsen overvejer at antage en student til at udsende nyhedsbreve mm. og at dette måske kan medføre, at kontingentet må forhøjes.

6. Valg

Bestyrelsen præsenterede sig. Tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter er på valg. Alle genopstiller. Der var ingen andre forslag, og alle fem kandidater blev genvalgt med akklamation.

7. Evt.

Foreningens revisor gennem 23 år, Gitte Valentiner, gjorde opmærksom på, at den udsendte dagsorden manglede punktet genvalg af revisorer. Hun selv ville gerne afløses, og da den anden af foreningens to revisorer, Marianne Marcussen, ikke havde været til at få fat på, måtte det konkluderes, at hun heller ikke ønsker genvalg.

Det blev herefter drøftet, om det ville kunne accepteres, at det aktuelle årsregnskab ikke er blevet gennemgået af de påkrævede to revisorer, men kun af én, Gitte Valentiner. Forsamlingen enedes om, at regnskabet kan godkendes med en påtegning om, at godkendelsen kun gælder, såfremt de to nyvalgte revisorer også kan acceptere det.

Som nye revisorer blev valgt Elise Lorentsen og Lone Krausing. De vil blive inviteret med til den årlige frokost for nuværende og afgående bestyrelsesmedlemmer.

De hidtidige revisorer modtog en stor tak for deres mangeårige indsats.

Under det egentlige punkt eventuelt blev der fremsat forslag om, at der kommer noget mere i kuverten, når der udsendes nye årsmærkater til medlemskortet. Mærkaterne er meget små!

Det blev nævnt, at medlemskort af økonomiske grunde bestilles i bunker, og at nye medlemmer derfor af og til må vente lidt på deres medlemskort.

Alle blev opfordret til at sige til, hvis der opstår problemer med de lovede medlemsfordele.

Det blev endvidere pointeret, at alle medlemmer er velkomne til at være med til at iværksætte og arrangere medlemsture og arrangementer.

Dirigenten takkede for god ro og orden og blev selv takket for sin kyndige ledelse.

Generalforsamlingen sluttede kl. 16.20.

ref. Ulla Kjær